event ghost 2017

  1. MT Computer

    Ghost [SBD 07] Ghost Windows 7 Ultimate Black-style (32 bit) Full Softs-no driver Support Legacy-Mbr

    :IF: THÔNG TIN BẢN GHOST: * Bản ghost được làm từ file ISO - Windows 7 SP1 Ultimate hàng nguyên gốc từ microsoft không lược bỏ bất kì thành phần nào nhằm tạo sự ổn định nhất !!! *Bản ghost đã được cài sẵn các softs cần thiết cho nhu cầu của các bạn, đồng thới add thêm 1 số tiện ích menu...
Top Bottom